Pasaia Port

Etorkizuneko itsas lerroak zurekin marraztuko ditugu

Vista aérea del puerto de Pasajes

Albisteak

Martxoaren hasieratik, Ondartxora doan pasealekuaren, Pasai San Pedroko Arraun taldearen eta Albaolaren arteko zatia, itxita dago, prebentzioz, azken egunetan izandako lur-jausien ondorioz. Neurri hau Portu Agintaritzak hartu behar izan zuen, egunero inguru horretatik igarotzen diren pertsona askorentzat arriskua dagoelako.

Pasealeku hori portuko jabari publikoa da, eta Portu Agintaritzari dagokio bertatik paseatzen ari den jendeari gerta dakiokeenaren erantzukizuna, baldin eta mendi-hegalean lur-jausi bat gertatzen bada.

ONDARTXOA PASEOADena den, Portu Agintaritzak ez du inolako eskumenik mendi-hegalaren gainean. Azken urteotan izan diren lur-jausiak oso kezkagarriak dira, oinezkoen segurtasuna bermatu behar baitugu.

Pasealekua behin-behinean ixtea, gustatzen ez zaigun arren, beste aukerarik ez dugu. Erabaki hori hartzearekin batera, Portuko Agintaritza Pasaiako Udalari zuzendu zaio, erakunde eskuduna den aldetik, mendi-hegalaren jabeei eska diezaien segurtasuna bermatzeko beharrezkotzat jotzen diren neurriak har ditzatela. Neurri horiek hasteko, mendi-hegalaren azterketa integrala eskatu behar dute, bermeak emateko.

Portuko Agintaritzak badaki Pasaiako Udalak bide horretan urratsak eman dituela, baina izapide horien aldeko emaitzak bakarrik ahalbidetuko du oinezkoei bidea berriz irekitzea, eta espero dugu hori lehenbailehen gertatzea.

Pasaiako Portuko Agintaritzaren borondatea argia da, baina arduratsuak izan behar dugu eta guztion segurtasuna zaindu behar dugu. Portu Agintaritza, beraz, Udalak eman dezakeen erantzunaren zain geratzen da, eta pasabide segurua ahalbidetuko duten ziurtasunak (txosten geoteknikoak eta/edo mendi-hegala egonkortzeko jarduketak, beharrezkoak badira) daudenean bakarrik irekiko du pasabidea.

Eskerrak eman nahi dizkiegu pasealeku honetako erabiltzaile guztiei behartuta gauden egoera honetan erakutsitako laguntza eta ulermenagatik. Espero dugu ahalik eta lasterren konpontzea eta, horrela, pasabide eder hau berriro irekitzea.


Pasaiako portua eta bere enpresak hauen helburua eraginkortasunez etasegurtasunez garatzen ari dira, Gipuzkoarako funtsezko jarduera gisa eta baita berekate logistikoan laguntza ematen dien sektore estrategikoetarako ere (siderurgia,automobilak, arrantza, papera, kimika eta nekazaritzako elikagaiak). Felix Garciandíapresidenteak azaldu duenez, "Ez da erraza izan; izan ere, oso tentsio handikomerkatuaren erronkari aurre egiteko, beharrezkoa izan da denbora errekorreanbarne-antolaketa ere egokitzea".

2020ko lehen hiruhilekoa ixtean, Pasaiako portuko trafikoa % 2,5 baino ez da jaitsi,eta datu hori Portutik eta bertan lan egiten duten enpresa guztietatik egiten ari denlan onaren adierazgarritzat hartu behar da, azken daten egoera zaila izan arren, baimerkataritzaren ikuspegitik, bai operatibitatearen ikuspegitik ere. Baina hemenerakusten ditu elkarlanak bere emaitzak, bakoitzak bere esparruan.

Portu baten jarduna ezin da aztertu noizbehinkako trafiko baten anekdotikotasunetik,ezta hilabeteko datutik ere. Batez ere, negozio-segmentuen bilakaera hartu behar dakontuan, nolabaiteko perspektibarekin.

Negozio-segmentuaren ikuspegitik aztertuz gero, siderurgiak, automobilak,papergintzak edo nekazaritzako elikagaien sektoreak jardun ona erakusten dutelehen hiruhileko metatuan. Ez da hori txatarra, egurra edo zerealak bezalako soltekogai solidoen kasua; izan ere, guztira, 20.000 tona gutxiago dira, ia 800.000 tonametatuta.

Esportatzen edo inportatzen denaren ikuspegitik aztertuz gero, martxo honetanesportatutako salgaien guztizkoak izan du beherakada handiena, batez ere produktusiderurgikoei eta automobilgintzari dagokienez, haien jarduera moteldu edogeldiarazi ahala.

Datozen hilabeteetarako, espero dugu joera horri eutsiko zaiola, eta gaur egungeldirik dauden edo jarduera murriztu duten jardueretarako inportazioak beheraegingo duela, bai eragiketengatik (COVID-19ren aurreko segurtasuna), bai eskariarazoengatik.

Datorren seihilekorako helburua galdutako bolumenaren zati esanguratsu batberreskuratzea da, bizi dugun egoera negatibo honen hobekuntza gertatzen denheinean.

Portuko negozioan, lehenik eta behin, planifikatu eta inbertitu egin behar da, gero,inbertsio-hazkunde zikloaren bidez, trafikoak eta inbertsio pribatua garatzeaahalbidetuko duten azpiegiturak eta konektibitatea sortzeko.

Portuak funtsezkoa izaten jarraituko du jarduera ekonomikorako, eta konpromisoargia du susperraldi ekonomikoarekin, zeinaren bidez borrokatu beharko baita behinosasun-alerta igarota, haren ahalmena handitzearen aldeko benetako apustuarekin,bai tona-bolumenaren ondorioetarako, bai zerbitzua eman behar zaien jarduerasektoreeidagokienez. Eskuragarri dauden datuen arabera (2018), Gipuzkoak egitenduen inportazio eta inportazio kopuruaren tona kopuruaren %33 itsasoz egiten da. Guzti horretatik, %47 Pasaiako portuaren bidez da. Adibide gisa, ArcelorMittal edoCAF bezalako enpresek oso modu zuzenean egiten dute lan Portuarekin.

2020. urtearen hasieran, Portuak dartsena eraldatzeko proiektua aurkeztu zuen,itsasontzien sarrera- eta irteera-ordutegia handitzeko, marea eta ikusgaitasunmurrizketak gutxitzeko eta luzera handiagoko ontziekin atrakatzeko, sakonerahanditzeko eta maniobratzeko gaitasuna hobetzeko erronkari erantzuteko. Horiguztia ezinbestekoa da Portuaren etorkizuna bermatzeko. Proiektu honek ia 24 milioieuroko aurrekontua du datozen sei urteetarako.

Urte anitzeko aurrekontu horri beste sei milioi euro gehitu behar zaizkio, Termikazaharreko eremuan zolatu gabe geratzen diren azken 10.000m2-ak egiteko, trenbideloturaberria egiteko -antzeko aurrekontuarekin-, La Herreran 7.000m2-ko biltegiakeraikitzeko edo lonja amaitzeko bidean dauden obrak egiteko. Aurrekontu osoak 50milioi euro inguruko inbertsioa ekarriko du, Portuarentzat berebiziko garrantzia dueninbertsioa, eta Gipuzkoako jarduera ekonomikoa azkarrago suspertzen lagunduko lukeena.

Datorren astean Portuak bere enpresa eta erabiltzaileei laguntzeko neurri multzozabala ere kaleratuko du. Enpresek jasan behar dituzten ordainketa-betebeharreneragin negatiboa arintzeko eta portu-eremuko betebehar jakin batzuk malgutzekoaukera emango dituzten neurriak.

Denok batera koronavirusaren mehatxuari aurre egingo diogu eta dena emanbeharko dugu hazkunde ekonomikoa eta enplegua berreskuratzeko. Portua eta bereenpresak hor egongo dira, inbertitzen, enplegua sortzen eta enpresen lehiakortasunababesten. Portuko Agintaritza azken urte honetan prestatu da Portuan anbiziohandiko eraldaketa proiektu horren buru izateko.

pasaia_port_primer_trimestre.png


Con motivo de la crisis en curso causada por el COVID-19, D. Félix Garciandía, como Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, en base a las funciones y facultades que ostenta, ha procedido a adoptar los siguientes acuerdos.

Primero.- RETRASAR dos meses el vigente procedimiento de facturación de las liquidaciones semestrales de las tasas de ocupación y de actividad y un mes las liquidaciones mensuales de las tasas de ocupación y de actividad, extremando plazos máximos dentro del límite legal permitido.

Segundo.- ORDENAR la reducción del plazo de pago a proveedores de los 30 días actuales, a los cinco días de la fecha de aprobación de las respectivas facturas.

Tercero.- AUTORIZAR la concesión de un anticipo de nómina de hasta 6.000 € a aquellos trabajadores de la Autoridad Portuaria de Pasaia que pudieran atravesar dificultades económicas personales o familiares por razón del Covid-19, previa solicitud por escrito y exposición detallada de los motivos por lo que se pide el anticipo, debiendo proceder a su devolución con cargo a la nómina a lo largo del ejercicio 2021. Esta medida es compatible con las que se puedan ir adoptando por parte de las autoridades competentes.

Cuarto.- DECLARAR de emergencia la tramitación de los contratos de servicios y suministros necesarios para facilitar que los empleados de la Autoridad Portuaria de Pasaia puedan teletrabajar, así como los demás contratos que pretendan la misma finalidad o que sean precisos para afrontar esta situación de crisis. A estos efectos, hay que tener en cuenta que la Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020 establece una suspensión general de los procedimientos administrativos, que afecta a los procedimientos de contratación, salvo que se acuerde su continuación conforme al apartado 3 de dicha disposición. No obstante, el apartado 4 añade que “la presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.” Por tanto, se entiende que este tipo de contratos pueden licitarse y, en la estricta medida en que estén vinculados a la finalidad de proteger al personal, pueden tramitarse por el procedimiento de emergencia en los términos del art. 120 LCSP. -2-

Quinto.- ANALIZAR los procedimientos de contratación o de concurrencia en curso, o que se vayan a convocar próximamente, al objeto de facilitar, en caso necesario, la presentación de ofertas, ampliando en caso necesario los plazos de presentación, así como eventuales ampliaciones de los plazos de ejecución de los contratos vigentes que se vean afectados. A estos efectos, hay que tener en cuenta que la Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020 establece una suspensión general de los procedimientos administrativos, que afecta a los procedimientos de contratación, por lo que los plazos de presentación de ofertas quedan paralizados. No obstante, se podrán acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Por tanto, salvo en los contratos vinculados al estado de alarma, sólo pueden seguir adelante los procedimientos de forma excepcional, ponderando los intereses en juego y con la conformidad del interesado o cuando éste muestre su conformidad con la no suspensión del plazo, porque la regla general es la suspensión. Y lo mismo cabe decir de la posibilidad de sacar nuevas licitaciones, salvo que sea imprescindible, hay que entender que queda paralizada la contratación.

Sexto.- ORDENAR la tramitación, siempre que sea posible, de todos los procedimientos por medios electrónicos, aplazando los procedimientos que no puedan tramitarse por dichos medios mientras dure esta situación de crisis.

Séptimo.- SOLICITAR a Puertos del Estado que realice las siguientes tramitaciones de carácter extraordinario, incluyendo la propuesta a las autoridades competentes para que se realicen las modificaciones legislativas oportunas, de manera que: a) Para este ejercicio 2020, en aquellos casos en los que se demuestren posibles incumplimientos de la actividad mínima comprometida en los títulos concesionales atribuibles a la crisis del Covid-19, NO SE APLICARÁN las penalizaciones u otras consecuencias previstas en los mismos. b) Para el periodo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 (3 meses) sea de aplicación un descuento de hasta el 20% en los importes devengados en concepto de Tasas de Ocupación, Tasas de Actividad y Tasas de Utilización. c) Para el periodo entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020 se posibilite conceder aplazamientos de hasta 3 meses, sin intereses ni garantías en las liquidaciones de las Tasas de Utilización. d) En aquellos casos en los que se demuestren posibles incumplimientos de la actividad mínima comprometida atribuible a la crisis del Covid-19, no considerar para el ejercicio 2020 el tráfico -3- mínimo comprometido para determinar el valor mínimo de la Tasa de Actividad prevista en el artículo 188.b.2º.1 de la Ley de Puertos. e) Modificar el plazo de 7 días establecido por la Ley de Puertos para permitir la aplicación de la cuota de inactividad a los buques de servicio marítimo regular desde el primer día.

Octavo.- DICTAMINAR que las medidas de carácter organizativo o internas de la Autoridad Portuaria establecidas en los apartados primero al octavo de la presente resolución, tengan efectos con fecha al día siguiente de la firma del presente documento.

Noveno.- ORDENAR la publicidad de la presente resolución, dando cuenta de la misma al próximo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que se celebre, para su ratificación en los extremos necesarios.

Podéis leer la resolución completa en el siguiente documento PDF.

Propuesta medidas económicas Autoridad Portuaria de Pasaia Coronavirus